Niger jamana kalatala miliyɔn wolonfila ni kɔ de tun weelelen do kalatabow na

Niger jamanaɲɛmɔgɔkalata filana kalataso dɔ Niamey, Niger faaba la.
Niger jamanaɲɛmɔgɔkalata filana kalataso dɔ Niamey, Niger faaba la. AFP - ISSOUF SANOGO

Jamanadenw tun weelelen don kunu k'u ɲɛnatɔmɔ cɛbɔ fila ni ɲɔgɔn cɛ. Olu ye fanga politikitɔn ka cɛbɔ Mohamed BAZOUN, ani donatɛmɛnfanga ɲɛma kɔrɔ Mahmane OUSMANE. Niger marabagajɛkulu ye sɔrasi bayirika de cari jamana kɔnɔ ka kalatasow lakana.

Ganseli

Nka kalata koɲɛnɛbɔ jɛkulu ka maa wolonfila de bɔnɛ na u ni na, u ka mobili yɛlɛla mugujugu pɛrɛnta dɔ kan.

Lakana baliya jamana fan dɔw la, o ma Niger jamanadenw bali kabɔ k'a tu ka fasoden ɲumaya waleya. Nin jamana ɲɛma kalata tako filana in na bele-belew de bɛ ɲɔgɔn na fanga politikitɔn ka cɛbɔ Mohamed Bazoum ani donatɛmɛnfanga ɲɛma kɔrɔ Mahamane Ousmane. Cɛbɔw ninnu fila bɛɛ dalendɔ u yɛrɛ la bɛɛ ko a le de bɛna sebaya sɔrɔ. Kabini kunu su daminɛn jatew daminɛn na nka jabiw bɔli ye tile damadɔ ko ye. 

Niger Jamana ɲɛma Mahamadou Issoufou y'a ka nisondiya jira kunu a kɛlen kɔ ka kalata. Nka Niger jamana na lakana ko ma nɔgɔ, kalata in senfɛ kunu kalata koɲɛnɛbɔ jɛkulu maa wolonfila de bɔnɛ na u ni na u ka bolimafɛn yɛlɛla dugujukɔrɔ mugu jugu pɛrɛnta dɔ kan Tillabery jamana tilebiyanfan na. Ma saba fana jɔgina ka juguya. kilomɛtɛrɛ kɛmɛ de yɔrɔ in ni Niamey Niger faaba cɛ.

Niger kɔnɔko minisiri Alkache Alhada ka fɔ la nin kasara in kɛra dusu kasiba ye jango ka kɛɲɛnin kalata ɲɛna jɛw ye. Nin de kɛra a siɲɛn fɔlɔ ye jamana ɲɛma ka falen jamana ɲɛma kura la ka sɔrɔ a ma kɛ ni fanga dafiri ye. Mahamane Ousmane, a tilalen a ka kalata la Zinder Dugu kɔnɔ a ye kangari gɛlɛn de da k'o nin nabara bɔra kalata in na a bɛ sɔn ka kɛ ciyɛnnin ye.