RDC mɔgɔ 13 fagara binkanniwale dɔw senfɛ Beni, taratadon k'a dugu jɛ araba, jamana kɔrɔnyanfan fɛ

RD Congo ni  MONUSCO cɛdenw, Beni dugu kɔnɔ "Décembre" kalo tile 03, san 2014.
RD Congo ni MONUSCO cɛdenw, Beni dugu kɔnɔ "Décembre" kalo tile 03, san 2014. MONUSCO/Abel Kavanagh

Jalaki dalen bɛ ADF banbaanciw de kan k'ulu de ye wale in kɛ. ADF ye Ougadan jamana ka mɔgɔ murutilenw ye, U sigilen bɛ RDC dugukolo kan a ka ca ni san mugan ye sisan.

Ganseli

Taratalon sufɛ, benkanni fɔlɔ kɛra Kisima faan fɛ, Beni mara la, mɔgɔ 11 bonɛna o niin na. Maraɲamɔgɔ y'o kuma sɛmɛntiya kunnafonidisow ra.

O suu kelen nin na, sɔrasi kelen ni sivili kelen sara Oicha, Beni mara la halibi. Oicha sigida ɲamɔgɔ y'o sɛmɛntiya, k'a tila k'a fɔ banbaanciw mɔgɔ kelen fagara.

Lɔnnikɛlaw ye kunnafonidikulu dɔ sigi senkan Kivu, k'o bi lakanako jatimɛ, olu ka fɔ ra, jamanaden waa kelen ni tan ni saba le fagara Beni mara la kabi saan 2019 na.

Kabi o san ɔtɔburukalo la, RDC finitigiw bi kɛlɛ ra ni ADF banbaanciw ye. Olu tun murutira ka bɔ Uganda ka na sigi yen, ka kɛlɛ ɲasin o ka jamana ma. Sisan, o kuun sinin bɛ RDC jamanadenw le ma. o ti finitigilakaw to, o ti jamanadenw yɛrɛ to.

Olu ni banbaancikulu wɛrɛw sababu ra, RD Congo kɔrɔyanyan basigi gɛlɛyanin lo a mɛɛna.

 ADF banbaancikulu tun y'o masumaya dɔɔni benkanniwalew ra, o koo ma  ma tɛmɛ kalo kelen  kan.