Tchad: mɔgɔ fila taɲana fangasina Yaya DILLO JEROU ni jamana marabaaw ka mankanw sen fɛ

Yaya Dillo, Tchad fangasina min ka so minɛn bɛ sorasiw fɛ, o wilikajɔw sen fɛ mɔgɔ fila bɔnɛ na u ni na. (Ja in y'a ka san 2017 ja dɔw ye).
Yaya Dillo, Tchad fangasina min ka so minɛn bɛ sorasiw fɛ, o wilikajɔw sen fɛ mɔgɔ fila bɔnɛ na u ni na. (Ja in y'a ka san 2017 ja dɔw ye). AFP - THOMAS COEX

Tchad jamana na, maa fila de bɔnɛ na u ni na. O kɛra kasɔrɔ finitigiw tun bɛ fɛ k'u tɛgɛda fangasina dɔ Yaya DILLO JEROU kan fɔ a siso kɔnɔ.

Ganseli

Marabaw yɛrɛ ka fɔ la, maa duuru fana jogina ni ko in sen fɛ. Yaya Dillo JEROU yɛrɛ ye cɛbɔ ye jamana ɲɛma kalata nata la. Yaya Dillo yɛrɛ ye banbaci kɔrɔ ye, a tun farala Idriss Deby ka politikitɔn kan san 2007, yani a ka kɛ minisiri ye. Fɔɲɔgɔnkɔw daminɛn na ani Tchad marabaw cɛ san 2020.

Kunu kabi sɔgɔma, Tchad Fangasina, Yaya Dillo JEROU y'i kan bɔ a ka bɔlɔlɔ san fɛ ka fɔ, k'o sɔrasiw ni polisiw kɛlɛn bɛ ka le ka so lamini, k'u ye k'u y'a le ba muso n'a ka somɔgɔ wɛrɛw bɔnɛ u ni na. A tila ka weele-weele kan bila Tchad jamanadenw ma k'u ka wili k'u jɔ yasa u ka jamana yɛrɛ de ka se ka bɔ  tɔɲɔn ni marako jugu la.

O kɔ fɛ de Tchad marabajɛkulu ka kuma lasela Cherif Muhamed Zene fana y'i kan bɔ dantigɛli sɛbɛn dɔ kɔnɔ ka fɔ k'o nin ko in snen fɛ maa fila de bɔnɛ na u ni na, ani ka maa duuru jɔgin. Ko lakana tigilama saba bɛ maa joginnen ninnu cɛma.

Nka a le ka fɔ cogo ni Yaya dillo Jerou ta tɛ kelen ye. A le ko de Yaya Dillo bannendon kabi tile fila kata sariyatigilamaw ka weele jabi. A jalakilendon k'a ye galo ni nɛnini kumanw fɔ jamana ɲɛma Idriss Deby furu muso Hinda Deby ma. K'o de kama lakana tigilamaw tagara a nɔfɛ. Nka k'o marafatigiw de y'u kumbɛn.

O de sen fɛ  lakana tigilamaw fana y'u yɛrɛ lakana. Jumadon tɛmɛnen in de la Yaya Dillo y'i ka cɛbɔya sɛbɛn bila jamana ɲɛma kalata nata la. O kalata in kan ka kɛ ka bɛn Avril kalo tile 11 kelen ma.