Algérie jamanaden Ali Boumendjel fagara Faransi sorasiw de fɛ

Malika Boumendjel, Ali Boumendjel muso (photo), ka kuma dɔw senfɛ ka ɲɛsin a cɛ ka fagali kow ma, Mai kalo tile duuru, san 2001. Ali Boumendjel min fagara Mars kalo tile 23, san 1957.
Malika Boumendjel, Ali Boumendjel muso (photo), ka kuma dɔw senfɛ ka ɲɛsin a cɛ ka fagali kow ma, Mai kalo tile duuru, san 2001. Ali Boumendjel min fagara Mars kalo tile 23, san 1957. AFP - ERIC FEFERBERG

Emmanuel Macron y'a lakodon ko sɛgɛ-sɛgɛliw y'a jira ko Faransi sorasiw de ye Algérie jamanaden Ali Boumendjel faga.

Ganseli

Emmanuel Macron, Faransi jamana kuntigi ye Ali  Boumendjel mɔdenw  bisimila Faransi jamana tɔgɔ la. K'o mɔcɛ m'a yɛrɛ faga, i n'a fɔ mɔgɔw tun b'a fɔ la cogomi na. Ko Faransi sorasiw de y'a ni tɔrɔ ka sɔrɔ k'a faga.

A ko Algérie kɛlɛ ko la, yafa ma kan ka kɛ fosi kan. A kɛ baga manankɛ mɔgɔ o mɔgɔ ye. Emannuel Marcon ye Faransi jamana kuntigi fɔlɔ ye min bangela Algerie  kɛlɛ kɔ fɛ. A y'a kan di  ko a bɛna a se ko kɛ ka jamana fila ninnu cɛ bɛn.

Nka kabi kelen a ko hakɛtoman dari t'a la, wa yafa ma ɲini fana t'a la. Ali Boumendjel  minɛ na FaransiI sorasiw fɛ, Algérie ka yɛrɛmara hɔrɔnya wagati la.

A fagala, Mars Kalo, san ba kelen  kɛmɛ kɔnɔtɔn bidourou ni wɔlowila la. Cɛ in  mamaden kelen y'a fɔ ko ni ye don ba ye olu  fɛ, bawo olu  mamamuso Malika Boumendjel  y'a si bɛɛ kɛ ka ɲɛɲininkɛ walasa olu  mamacɛ fagali baga ka lon.

A sara , k'a si to san kɛmɛ ni kelen. Emmanuel Macron ye walen min kɛ tɛn o ma bɛn Marine Le Pen  Faransi fangasina ma.