Tchad kitisoba ye mɔgɔ kɔnɔtɔn de ka cɛbɔya sɛmɛntiya kunu, jamanaɲɛmɔgɔkalata nata la

Tchad jamanaɲɛmɔgɔkalata bolodalendon "Avril" kalo tile 11, san 2020.
Tchad jamanaɲɛmɔgɔkalata bolodalendon "Avril" kalo tile 11, san 2020. © AFP - Gael COGNE

Jamanaɲɛmɔgɔkalata min kan ka kɛ kabɛn "Avril" kalo tile 11 ma. Jamana ɲɛma Idriss Deby fana b'ula. Ale bɛ ka a ka sarati wɔrɔna de ɲini.Ka sɔrɔ a sinacɛba Saleh Kebzabo ale k'a se tɛna dɔn ni kalata in na.

Ganseli

Tchad kitisoba "Cour suprême" ma sɔn cɛbɔ wolonfila de ka cɛbɔya ma. Nka a sɔn na cɛbɔ tan de ta ma. Cɛbɔ tan ninnu na Idriss Deby Ittno b'u cɛma. A ka ca ni san 30 ye a bɛ Tchad jamana ɲɛmaya la. A nana fanga la fanga dafiri dɔ de sen fɛ san 1990. Mɔgɔ caman ka fɔ la nin kalata in fana la sigatala ka bɛ sɔn ka sebaya sɔrɔ.

A sinacɛba Saleh Kebzabo, kitisoba y'a ka cɛbɔya yamariya nka o y'a sɔrɔ a y'a fɔ kabini ntɛnɛdon ka le sen tɛna dɔn ni kalata in na k'o sababu kɛ fangasina wɛrɛ nɔ fɛ ko ye.

O fangasina in de ye Yaya Dillo ye. Ale fana tun y'a kanbɔ fanga nɔ fɛ.

Lakantigilamaaw tun bɛ fɛ k'a minɛn karidon tɛmɛnen in na. O sen fɛ maa saaba de bɔnɛ na u ni la. Nin bɛɛ de kɔ fɛ Kebzabo k'o Tchad marabaw bɛ binkanin ni bagabaga walen minnu na, u tɛ fɛ ka kalata kɛ jɛya kan.

Ale sen tɛ sen ka dɔn o namara n'o binkani kow la. Kitisoba ma sɔn fangasina lakondɔlen dɔw fana ka cɛbɔya ma, ulu ye Succes Masra ani Yaya Dillo min tun kofɔra. Kalata in bɛ kɛ kabɛn ni Avril kalo tile 11ye.