Amnesty international: Agnès Callamard, y'a jira ko adamadenw ka hakɛw ma lafaa jamana caman kɔnɔ

Agnès Callamard, baɲumakɛtɔn "Amnesty international" ɲɛmɔgɔ kura.
Agnès Callamard, baɲumakɛtɔn "Amnesty international" ɲɛmɔgɔ kura. AFP Photos/Fabrice Coffrini

Baɲumakɛtɔn "Amnesty international", Agnès Callamard de kɛra a ɲɛmaa kura ye. A tun bɛ Amnesty ɲɛmaya la san 1995 ka taa bila san 2001 na.U y'a jira ko adamaden hakɛw ma lafaa jamana caman kɔnɔ. I n'a fɔ Arabie Saoudite kunnafonidila min tɔgɔ Jamal Khashoggi ni faransi kunnafonidila fila minnu fagara Mali sahel yanfan na, Claude Veron ni Ghislaine Dupon, k'u hakɛw ma jɔ u ye halibi. Agnès Callamard y'a jira fana k'a ye sɛgɛn caman y'u ka fagali in sɛgɛ-sɛgɛli baaraw kɔnɔ.