Niger: marabajɛkulu ɲɛmaa kura Ouhoumou Mahamadou y'a ka marabajɛkulu minisiriw sugandi

Mohamed Bazoum, Niger jamanakuntigi kura.
Mohamed Bazoum, Niger jamanakuntigi kura. © Issouf SANOGO AFP

U hakɛya ye mɔgɔ bisaba ani saaba ye, muso duuru dɔrɔn de b'u cɛman. Nka fangapolitikitɔn ye jɔyɔrɔ girimanw bɛɛ ta. 

Ganseli

Jamana kɔkan ko minisiri, tagikow, sɔrɔ kow, lakanakow ninnu bɛɛ ye fangapolitikitɔn PNDS, ka tɔndenw ye. Jamana ɲɛmaa kɔrɔ Mahamadou Issoufou dencɛ Mahamane Sani Mahamadou de kɛra kuran ni taji minisiri ye.

Jamana ɲɛmaa kɔrɔ ka sɔrɔ ko minisiri, ale kɛra kɔkanko minisiri ye sisan a tɔgɔ ye Hassoumi Massoudou. PDNS politikitɔn mɔgɔba wɛrɛw Alkasoum Indatou, ale kɛrɛ kɛlɛ bolo minisiri ye, a tɔɲɔgɔn dɔ Alkache Alhada, o bilala jamana kɔnɔko minisiriyala.

Nka nin bɛɛ la kɔni marabajɛkulu kɔrɔ mɔgɔ damani de sugandira Ouhoumou Mahamadou fɛ. Kiri minisiriya tun bɛ Marou Amadou de bolo Mahamadou Issoufou ka san tan mara kɔnɔ, o dira mɔgɔ kura dɔ ma a tɔgɔ ye Boubaca Hassane Hassan.

Sisan i n'a fɔ Niger jamana ɲɛmaa kura y'a lahiduta cogomina a ka kale kandi hokumu kɔnɔ, marajɛkulu in ka baara bɛna ɲɛsin lakana ko de ma kɛrɛnkɛrɛn na, ka d'a kan jamana in kɔnɔ jatigɛwalekɛlaw ka ciyɛnniw barika bɛ ka boɲan kabini san daminɛ na.

Sɔrɔ ni kalanko ka fara yurugu-yurugu kɛlɛli kan, Muhamed Bazoum y'i sinsin ulu fana kan.