Sénégal: Samba SALL, fangasina Ousmane Sonko ni npogɔtigini Adji SARR ka kiiritigɛla, fatura

Samba SALL, fangasina Ousmane SONGO lafasabaga n'a fatura Mars kalo tile 08, san 2021, Dakar.
Samba SALL, fangasina Ousmane SONGO lafasabaga n'a fatura Mars kalo tile 08, san 2021, Dakar. © Youtube

Sénégal kitigɛla min tun ka kan ka fangasina Ousmane Sonko ni npogɔtigini Adji Sarr binkani walen kiti kɛ, n'a tɔgɔ Samba Sall banna kunu Dakar bana kuntalajan dɔ sen fɛ. 

Ganseli

Kitigɛla Samba Sall banan kunu Sénégal faaba la, kɛnɛyaso min tɔgɔ" hôpital Principal" la. Samba Sall u b'a weele le Dji.

Ousmane Sonko ni npogɔtigini Adji Sarr ka kiti ko sɛbɛnw tun b'ale de bɔlɔ kan, kabini kitigɛla fɔlɔ Mamadou Seck y'a sen bɔ kiti in na.

Marisikalo tile 8 tɛmɛnen a ye fangasina Ousmane Sonko minɛn, yani a ka bila kitigɛlaw ka kɔlɔsili kan. Samba Sall ye kitigɛla min Sénégal ko gɛlɛya bɛ kiti minnu kɛlila u bɛ di ale de ma. I n'a fɔ Aïda Ndiongue ka kiti, n'a tun bɛ jamana kuntigi kɔrɔ Abdoulaye ka politikitɔn PDS kɔnɔ, n'a ka kiti tun kɛra fɔrɔba nafɔlɔ nanbarali la ani dɔnkilidala Thione Seck min sara kosayi in, n'a y'a kiti wari kɔlɔn ko kan.

Samba Sall ye kitigɛla kɔrobalen ye  kitigɛlaw cɛman, n'a bɛ weele "le doyen des juges d'instrument". Novembre kalo tile 22 san 2019, wasaden kɔrɔ Seydi Fall a y'o fana kiti ka minɛn, fɔrɔbanafɔlɔ nanbarali la ani wari kolon kɔ la, n'a hakɛ bɛ se CFA wari milliards 32 ɲɔgɔn ma.

A jira la fana ko Samba Sall ye kitigɛla min ye a ka kuma ma can. Sénégal jamana kitigɛla min tɔgɔ "procureur", n'o ye Serigne Bassirou Guèye ye masuruya mɔgɔ don.