Mali: Farabougou n'a mara la, bɛnkan sɔrɔ la jatigɛwalenkɛlaw ni dugudenw cɛ

Farabougou dugu ja ni subahanamasini ye "satellite" Mali jamana camacɛyanfan na.
Farabougou dugu ja ni subahanamasini ye "satellite" Mali jamana camacɛyanfan na. Google Map

Mali la, kabini bɛnkan sɔrɔ la jatigɛwalenkɛlaw ni Farabougou dugudenw ni Dogofiri yɛrɛ sigida n'a lamini bɛɛ ni ɲɔgɔncɛ silamɛw ka tɔnba "Haut conseil islamique" ka soronalidon kɔsɔn, sigidaladenw bɛ ka se ka t'u ka ciw la kasɔrɔ a makɛ basi ye. Nka halisa Jatigɛwalenkɛlaw ka laɲini yɛrɛ de ye Mali sorasiw kataga kabɔ Farabougou.

Ganseli

Nin y'a kalo kelen ɲɔgɔn ye "Niono" mara la dɔnsow ni jatgɛwalenkɛlaw ye bɛnkan sɔrɔ, kalo caman kɛlɛ ni degun kɔ. Bɛnkan min sɔrɔ la Mali silamɛtɔnba "Haut conseil islamique" soronalidonna ka jijan kɔsɔn Mali marabaaw k'a yamaruya kɔnɔ.

O kɛra sababu ye lafiya dɔni sɔrɔla "Nioro" mara la, ani dogofiri komini n'a lamini kataa se Farabougou dugu ma, lafiya in sera o yɔrɔw bɛɛ ma dɔni sigidaladen dɔw kafɔ la. Jatigɛwalenkɛlaw ka tɔɲɔ ko ma fɔ fɔlɔ, nka u ka laɲini gɛlɛma ye min ye sorasiw ka bɔ pewu kɛrɛnkɛrɛn na Farabougou dugu kɔnɔ, seere dɔw kafɔ la dugudenw yɛrɛ ma sɔn o ma.

Nka, o bɛɛ la an ye mara in ɲɛmɔgɔ dɔ lasɔrɔ, ale ko ni sorasiw katagali de bɛ se ka kɛ sabau ye kana ni bɛn ye kudayii, ko kan ka lajɛ jiɲɛmajɔlen na.

Nka, an ye mara in mɔgɔba dɔ fana lasɔrɔ, ale ko abada a tɛ fɛ ka sorasiw tagali ko kuma mɛn a tulola, ale kafɔ la sprasiw ka nali ma se ka to dugudenw ka lakanna sɔrɔ ka ɲɛ, nka a ko sorasiw tagali o ye ka dugudenw to jatigɛwalenkɛlaw sago la.