Farafinna "coronavirus" bana fanga ma boɲa i n'a fɔ farajɛla

Sénégal kɛnɛyako minisiri, Abdoulaye Diouf Sarr, bɛ ka boloci ni "coronavirus" bolocifura ye, kunnafoni lajɛ dɔ senfɛ, Dakar, février kalo tile 23.
Sénégal kɛnɛyako minisiri, Abdoulaye Diouf Sarr, bɛ ka boloci ni "coronavirus" bolocifura ye, kunnafoni lajɛ dɔ senfɛ, Dakar, février kalo tile 23. © AFP - SEYLLOU

Kasɔrɔ bana in daminɛ, bana donbagaw tun b’a fɔ ko n'a nana Farafinna k’a bɛ sɔn ka dadigikɛ, bari ko see tɛ Farafinna jamanaw ye i n'a fɔ farajɛla.

Ganseli

Nka kabini bana in nana, diɲɛ kɔnɔ kɛmɛ sara la, a bɛ mɔgɔ 3 de la Farafinna, ani a ye mɔgɔ ba 117 ni kɔ bɔnɛ u nin la.

O kama, "Sénégal", Dr Papa Alasssane Diaw, bana dɔnbaga dɔ de don "IRESSEF" la, ni ɲinini bɛ kɛ yen banaw kan Dakar, y’a jira ko waati yɛlɛma, tɔnw, sigidaw k’u kɛra sababu ye "coronavirus" bana minɛtaw ma caya Farafinna.