Jamanaɲɛmɔgɔ Idriss Déby Itno, ka sukoya

Tchad sɔrasiw Ndjamena, yen min jamanakuntigi Idriss Déby Itno ka sukoya bɛ ka kɛ, avril kalo tile  23, san 2021.
Tchad sɔrasiw Ndjamena, yen min jamanakuntigi Idriss Déby Itno ka sukoya bɛ ka kɛ, avril kalo tile 23, san 2021. © AFP - CHRISTOPHE PETIT TESSON

Tchad jamana bɛ tasibila laban na ka ɲɛsin jamanaɲɛmɔgɔ Idriss Déby Itno ka sukoya ma bi jumandon N'djaména.

Ganseli

Jamanakuntigi in fatula dɔgɔkun daminɛ in de la ka jɔginda dɔ senfɛ, a y'o min sɔrɔ a ni jamana in banbaci kulu "FACT" ka kɛlɛ senfɛ, jamana kɔrɔnyanfan na.

Tchad jamana ka tasibila cɛba in yɔrɔ, bɛ senna jamana in faaba la, yen min, jamanaɲɛmɔgɔ caman nana fana yasa y'u ka tasibilaw kɛ.

O kɔ, su bɛna ta npankuru na, ka taa n'a ye Amdjarass, ka wɔlodugu Berdoba, Soudan jamana dancɛ la.

Idriss Déby, su bɛna don yen de, a ka dudenw fɛ.

Aw bɛna kunnafoni caman sɔrɔ a ka sukoya kan, RFI mandenkan ka kunnafoni kɛnɛw kan.