Tchad: Faransi jamanakuntigi Emmanuel MACRON bɛ Tchad ka kɛɲɛ ni Idriss DEBY ka sukoya ye

Faransi jamanakuntigi, Emmanuel Macron, ni Farafinna jamanaw ka jɛkulu "UA" tɔnden dɔ,  Moussa Faki Mahamat, Tchad, Jamanakuntigi Idriss Deby, ka sukoyali la, N'Djamena, , avril kalo tile 22, san 2021.
Faransi jamanakuntigi, Emmanuel Macron, ni Farafinna jamanaw ka jɛkulu "UA" tɔnden dɔ, Moussa Faki Mahamat, Tchad, Jamanakuntigi Idriss Deby, ka sukoyali la, N'Djamena, , avril kalo tile 22, san 2021. REUTERS - POOL

Tchad jamana na, bi de jamanaɲɛmaa kɔrɔ Idriss DEBY Itno ka sukoyaye. Tasibiladon don ka ɲɛsin ni cɛba in ma, ale min ye san 30 de kɛ Tchad jamanaɲɛmaya. Kabini kunu jamanaɲɛmaa caman sera yen ka se ka tasibila kɛ u baara ɲɔgɔn n'u jɛɲɔgɔn in ye.

Ganseli

Jamanaɲɛmaa minnu sera Tchad jamana kɔnɔ kaban Faransi ta Emmanuel Macron b'ulu la, A ka pankuru jigina Ndjamena Tchad Faaba sɔrasi pankurun jigiyɔrɔ min tɔgɔ min tɔgɔ ye Adji kossei kabɛn kunu su daminɛ ma.

Faransi kɛlɛ bolo Barkhane ka daga b'o yɔrɔ in de la. Faransi jamanaɲɛmaayaso kafɔla Macron ni Idriss Deby dencɛ min Tchad jamana kuna bi Mahamat Idriss Deby Itno, a n'o ye sanga dama dɔ ɲɔgɔnye yɛrɛ kɛ kunu bɛ.

Idriss Deby Itno min ka sukoya bɛ senna bi, Farafinna ani farafinna kɔkan halina ka mara tabolo tun mandi mɔgɔ minnu ye bɛɛ sɔnna a ma k'o a jɔyɔrɔ tun ka bɔn kɔsɔbɛ jatigɛwalekɛli la. Bi tasibila bɛɛ kɔ a su kan ka lataga a ka yɛrɛ wolo dugu la Tchad ni Soudan dancɛ la, kataga sutura ye.

Emmanuel Macron kɔ, jamanaɲɛmaa wɛrɛ i n'a fɔ, Mali, Burkina Faso, Niger ani Guinee, ka fara caman wɛrɛw kan, ulu bɛɛ k'an ka ye tasibila in kɛnɛ kan. Tchad banbanci kulu FACT tun y'an kan bɔ kafɔ jamanaɲɛmaa ninnu s'i se kana se Tchad jamana kɔnɔ.