Niger: Sani Gourouza minɛna "Bénin", u y'a di Niger marabaaw ma

RFI
RFI © RFI

Siga kɛlen don cɛ in na k'a tun b'a fɛ ka fangadafiri kɛ Niger, mars kalo tile 30 ni 31 na. Sɔrasi jala "capitaine" jala b'a bolo. Sani Gourouza, minɛna Bénin jamana kan, a dira Niger marabaaw ma Niamey.Sɔrasi cɛ in, boli la kabi mankanw waati, ntɛnɛndon a tun weele la Bénin zandaramuw fɛ.Kunnafoni sɛbɛmɛntiyalen sɔrɔ la ka bɔ Bénin polisiw yɔrɔ k'u y'a minɛ, k'a dira Niger taw ma, olu minnu tun ye minɛnin sɛbɛn taa a kama "mandat d'arrêt.