"Côte d’Ivoire": jamanaɲɛmɔgɔ kɔrɔ Laurent Gbagbo ka politikitɔn ɲɛmɔgɔ dɔw bɛna sigin bi Abidjan

Laurent Gbagbo kanubagaw n' a ka politigitɔn "FPI" ka wulikajɔ dɔ  Abidjan, (Ja).
Laurent Gbagbo kanubagaw n' a ka politigitɔn "FPI" ka wulikajɔ dɔ Abidjan, (Ja). AFP - SIA KAMBOU

"FPI" ka fɔla u mɔgɔ wɔrɔ (6) le bi k’u kɔsegin san 10 kɛlen kɔ Ghana jamana kan. Laurent Gbagbo dɔgɔ muso Jeannette KOUDOU b'u cɛla.

Ganseli

Jeannette KOUDOU

N’ hakili sigilen lon, wa n’nisondiyalen lon fana ka seguin u bɔ jamana la, k’a n’ka mɔgɔw lasɔrɔ. 

Mr Koné Katina, Laurent Gbagbo ka kuman lasela , k’a fara  FPI tɔnden Damana Pikar kan, Tahu Joé ani dɔ wɛrɛw, an bi mɔgɔ 5 bɔ minu bi k’u kɔsegin. 

N’ta tɔ ye an ka jamana kɔnɔ, Gbagbo fana bi nana, jagoya lon k’an ka ɲɔgɔnye. 

An dusukun lafiyalen lon, dimi fosi maralen tɛ an kɔnɔ. ‘’’Wa an ti jɔrɔ fan nin ko kɔrɔlenw ye’’. 

A bi see waati dɔ badenmanw bi kɛlɛ. An ye ɲɔgɔn kɛlɛ. An bina kumaɲɔgɔnyaw daminɛ. Minu bi fanga na, olu le ka kan k’o sigikafɔ boloda. 

A yira la ka fɔ ko lon o lon tulo bi taa kalanso.  

Nin sigikafɔ t’u kɛra kabini gale, a bi see a ti nɔba bɔ sabu mɔgɔw tun dimilen lon ɲɔgɔn kɔrɔ. 

K’a sigikafɔ kɛ san 10 kɔ, o ka fisa a kana kɛ bilen.