Tchad: donnatɛmɛfanga y'a ka marabajɛkulu sigi, mɔgɔ 40 de b'a kɔnɔ

Jenerali Mahamat Idriss Déby Itno, Tchad donnatɛmɛfanga ɲɛmɔgɔ, avril kalo tile 11, san 2021, Ndjamena Tchad faaba la.
Jenerali Mahamat Idriss Déby Itno, Tchad donnatɛmɛfanga ɲɛmɔgɔ, avril kalo tile 11, san 2021, Ndjamena Tchad faaba la. © MARCO LONGARI/AFP

I n'a fɔ, donnatɛmɛfanga ɲamaa Jenerali Mahamat Idriss Déby tun y'a fɔ cogomi a ka kuma la cogomi, a y'a bɔ a sira ma.  Marabajɛkulu kura sigira kunu jamana in kɔnɔ. Fangasinaw ka tɔndenw b'a kɔnɔ. Laɲini ye ka bɛn ni basigi sinsin. O hokumu kɔnɔ, minisiriso kura kɛrɛnkɛrɛnen sigira o ka ma .

Ganseli

Donnatɛmɛfanga ɲamaa ye mɔgɔ 40 de sugandi ka bila minisiriya la. Kumaɲɔgɔnya minisiriso bilara senkan, o ye ko kura ye. Acheick Ibn Oumar de kɛra o minisiri ye. Ale ye banbaci kɔrɔ ye n'a kun kɛra san 2019 kankɔrɔsigi ye jamana ɲamaaso la. 

 

Kiriko minisiriya dira Mahamat Ahmat Alhabo ma PLD politikitɔn ɲamaa. A tun ye  Idriss Déby fangasina ye wagati jan. Fangasina kɔrɔ belebele Saleh Kebzabo sɔn na ka donnatɛmɛfanga lakodɔn. A ka politikitɔnden 2 donna marabajɛkulu kura kɔnɔ. Kelen kɛra banganmarako minisiri ye filana ye marabajɛkulu "sécrétaire général" dankan ye.

Lydie Beassemda,  muso fɔlɔ min y'a kanbɔ jamanaɲamaaya nɔfɛ Tchad kalata tɛmɛnen na, a tun kɛra minisiri ye Idriss déby ka fanga la. Muso in sugandila k'a kɛ  sanfɛ kalanko ni ɲininiko minisiri ye.

Jamana ɲamaa kɔrɔ ka minisiriw caman segira k'u jɔyɔrɔw ta, dɔw fana bilara minisiriso yɛrɛw kunna. Sɔrasi donnatɛmɛfanga ɲamaa ye lahidu ta ka jamana ɲamaa kalata boloda ka bɛn waati kɔfɔnin ma.