Nin dɔgɔkun in na, don o don an bɛna laseli kelen k'aw ye "Tchad" jamana kan

"Tchad" jamanɲɛmɔgɔ Idriss Déby Nouakchott, "Mauritanie" faaba la, juin kalo tile 30,2020.
"Tchad" jamanɲɛmɔgɔ Idriss Déby Nouakchott, "Mauritanie" faaba la, juin kalo tile 30,2020. AP - Ludovic Marin

Bi ta ye banbanci kɛlɛ daminɛna san jumɛn ani cogodi jamana in kɔnɔ?Mun ni mun de kɛra a sababu ye?

Ganseli

Laal jim Nasim

"Tcahd" banbanci kɛlɛ tɛ bila ko ye, san saba jamana in kɛlenkɔ  ka yɛrɛma hɔrɔnya sɔrɔ. Banbanci kɛlɛ fɔlɔ daminɛna, Laal jim Nasim kafɔ la, "Tchad" jamanden don, wa jamana in tariku n'a politiko dɔnbaga ŋana don.

Naara Antolum

Nin bɛɛ la Banbanci ninnu caman ye mɔgɔw ye minnu bɛ "Tchad" jamana dɔn kɔsɔbɛ, kadakan u ye baarakɛ ni jamana maraba camanw ye yani u ka marifata. Naara Antolum kafɔ la, ale ye kunnafondila ye "Tchad" kabini san 30.

An bɛ yɔrɔmina i ko bi halisa banbanci kɛlɛ ma se ka ban "Tchad", o banbanci kɛlɛ dɔ de senfɛ, jamana ɲɛmaa kɔrɔ Idriss DEBY Itno bɔnɛna a nin na san bisabakɔ fanga la. Sɔrasiw ni banbanciw bɛ ɲɔgɔnna halisa.