Tchad: fangasina politikitɔn "Les Transformateurs" ɲamaa k'ale ma jɛ ni sɔrasiw ka donnatɛmɛfanga ye

Succès Masra, Tchad fangasina politigitɔn "Les Transformateurs" ɲɛmaa.
Succès Masra, Tchad fangasina politigitɔn "Les Transformateurs" ɲɛmaa. © David Baché/RFI

A ko a ma jɛ fana ni marabajɛkulu kura sigili ye.

Ganseli

Succès Masra

Yani n'ka mɔgɔw kuma fɔ, wagati bɛ ne ye danbew ni tabolow de bila ko bɛɛ ɲa.

Ne kɔrɔtɔlen tɛ ka don marabajɛkulu kɔnɔ. Ne tɛ cɛbɔ ye ka talikɛ donnatɛmɛfanga la.

Ne ye cɛbɔ ye ka fɛnkologiriman jɔ siniɲɛsigi kama. Ni maa min ye bɛɛjɛfanga kanubaga ye, a tɛ se ka sɔn donnatɛmɛfanga sariyaw ma min bɛ fanga di sɔrasiw ma fɔ ka tɛmɛ Idriss Déby yɛrɛ ta kan.

Tchad jamanadenw bɛ min laɲini na o ye fɔlɔ, donnatɛmɛfanga jɔsenw yɛrɛ de ye.

A ɲɛmaa ka kɛ jamanaden siwili ye, a dankan fana ka kɛ o ye. Ale ka baara kan ka ɲɛsin lakanda kow ma. Marabajɛkulu ɲɛmaa fana kana kɛ fan si maa ye.

O mɔgɔ 3 ninnu bi bolonɔbila kɛ k'a yira k'u tɛna kɛ cɛbɔ ye jamanaɲɛmaa kalata la, min bɛna latigɛ donnatɛmɛfanga laban na.

O tabolow si tɛ yen, mɔgɔ bi se ka don cɔgɔdi marabajɛkulu in ɲɔgɔnna.