"Burkina Faso": mɔgɔ saba fagara Tin-Akoff mara la sibiri ni karidon cɛ

Burkina Faso sɔrasiw, jamana in fan dɔ la, "avril"  kalo tile 13, san 2018 (ja jira ta).
Burkina Faso sɔrasiw, jamana in fan dɔ la, "avril" kalo tile 13, san 2018 (ja jira ta). © ISSOUF SANOGO / AFP

Burkina Faso, jamanaden siwili saba fagara Tin-Akoff mara la sibiri ni karidon cɛ, mugujugu pɛrɛnta ye sɔrɔdasi saba fana jogin Sebba mara la. Sɔrɔdasiw sera ka Koumbri mara bɔsi jatigɛwalenkɛlaw bolo.