"Tchad": sɔrasiw k'u ye banbanci kulu "FACT" situnun wa ko nin ye banbanci kɛlɛ banni ye

"Tchad" sɔrasiw ja dɔ, u b'u ka sɔrasi mɔbili sanfɛ, ɲanajɛ dɔ senfɛ, jamana in faaba la, janvier kalo san 2021.
"Tchad" sɔrasiw ja dɔ, u b'u ka sɔrasi mɔbili sanfɛ, ɲanajɛ dɔ senfɛ, jamana in faaba la, janvier kalo san 2021. AFP - RENAUD MASBEYE BOYBEYE

Tchad jamana na, kɛlɛ bolo ɲɛmaa y'a lase kunu k'u ka sɔrasiw sera ka dankari banbanciw la. K'o ni y'o banbanci kɛlɛ bannen ye pewu. Kunu yɛrɛ jamanba de bɔra "Ndjamena" ka na sɔrasiw segin tɔ kunbɛn u n'u ka kɛlɛminɛnw. 

Ganseli

''An ye yɔrɔ bɛɛ furan k'a jɛ, bi an bɛ se ka fɔ, lakanda ni basigi sabatira "Tchad" dugukolo fan bɛɛ la.''

Nin tun ye "Tchad" kɛlɛ bolo ɲɛmaa "général" Abakar Abdelkerim Doud  ka kumakanw ye kunu u ka sɔrasi caman seginlen kɔ "Ndjamena, Tchad" faaba la kana u sebaya ɲɛnɛjɛ kɛ "FACT" banbanciw kan.  

"FACT" banbanci kulu ye kɛlɛ daminɛ ni "Tchad" sɔrasiw ye, "Avril" kalo tile 11 don de ka bɛn ni jamanaɲɛmaakalata ye.

Kasɔrɔ Idriss Deby Itno tun kanbɔlen don a ka sarati wɔrɔna nɔfɛ, wa a ye sebaya yɛrɛ sɔrɔ o kalata in na. Nka banbanci kɛlɛ in de labana ka k'a sababu ye, k'a bɔnɛ a nin na kɛlɛ kɛnɛ kan.

Kunu "Tchad" sɔrasiw ye "FACT" banbanci 156 de minɛ k'u yira kunnafonidilaw ɲɛma.

 U ye mɔbili caman fana yira minnu bɔsira banbanciw la u ka fɔ la. Kabini banbanci kɛlɛ in daminɛna, "Tchad" kɛlɛ bolo tun b'a lase kuma bɛɛ k'u sera ka banbanci hakeya dɔ bɔ baarala fan dɔw la.

Aramousa do Kɛlɛ bolo minisiri tun y'a fɔ k'u ka sɔrasiw ye "FACT" tɔndenw kɛmɛ ni kɔ de bɔnɛ u nin ba.

Kunu "Tchad" sɔrasiw ni ninsɔndiya de segin na Ndjamena wa jamanba de bɔra k'u kunbɛn. Nka "FACT" kɛlɛ kulu ka kuma lasela dɔ Kingade Ogouzeimi de la TAPOL kulu fana bɛna dantigɛli kɛ a tɛ mɛn.