Madagascar: kɔngɔjugu bɛ ka dadigikɛ jamana in woroduguyanfan jamanadenw na

Madagascar dugu dɔ  (ja jira na).
Madagascar dugu dɔ (ja jira na). AP - Laetitia Bezain

Don o don dɔ de bɛ ka fara kɔgɔntɔw hakɛ kan. Diɲɛ tɔnba "ONU" yɛrɛ de y'a ka jɔrɔ kofɔ kunu ni ko la. 

Ganseli

"Madagascar" jamanaden miliyɔn kelen ni kɔ degunlen don ni wati in na kɔgɔn jugu bolo. U cɛman mɔgɔ ba tan ni nani ta ka jugugu k'a damatɛmɛ. N'u ye dɛmɛ sɔrɔ teliyala a bɛ kɛ ciyɛnni ye. "PAM", diɲɛ tɔnba ka bolofara min bɛ baloko kunna ale ka dantigɛli sɛbɛn de kɔnɔ ni kumakan ninnu fɔra.

"Madagascar" woroduguyanfan na ja bɛ ye a bɛ san binani bɔ. Sɛnɛ tɛ ka se ka sira sɔrɔ, nka koronabana de y'a ko tɔ bɛ juguya. "PAM" y'a fɔ k'i sinsin a kan a ka dantigɛli sɛbɛn in kɔnɔ, ko fɛɛrɛ bɛɛlajɛlen kan ka ta teliya la, kadakan a ka fɔla kabini san 2016 fɛn kɔgɔn jugu min bɛ ni yɔrɔ in na bi, a ɲɔgɔn ma deli ka kɛ. Wa k'a ko bɛ ka dadigikɛ ka tɛmɛ denmisɛnw de la, a dɔw si tɛ tɛmɛ hali san kelen kan.

Diɲɛ tɔnba ka bolo fara "PAM" ka koɲɛnabɔla dɔ Amer Daoudi yɛrɛ wulila k'a taa a ɲɛda sigidaladenw kan, a kɔla a fɛ minnu y'a ɲɛla a bɛ fɔli ma nɔgɔn.