Niger: mɔgɔ 5 bɔnɛ na u nin na binkani wale dɔ senfɛ Fonio dugu kɔnɔ Tillabery Mara la

Niger sɔrasiw (ja).
Niger sɔrasiw (ja). 435th Air Expeditionary Wing Pub - Staff Sgt. Devin Boyer

Niger jamana na, kunu mɔgɔ 5 bɔnɛ na u nin na binkani wale dɔ senfɛ Fonio dugu kɔnɔ Tillabery Mara la. Nin binkani kɛra seli ɲɛnajɛ tun bɛ senna. Halini binkani tɔgɔ ma ta fɔlɔ, dugudenw kafɔla jatɛwale kulu dɔ de ka baara ye ni ye.

Ganseli

Binkanin kɛra kulu dɔ de fɛ, u mɔgɔ caman tun bɛ moto sanfɛ marifaw b'u bɛɛ bolo.

U donna Fantio dugu kɔnɔ kunu sɔgɔma de, ka mɔgɔ duuru bɔnɛ u nin na, fila fana jogin na kajuguya. Sere dɔw kafɔ la, a ko kɛra dabaliban ye Fantio dugudenw yɛrɛ fɛ, kadakan, a ka fɔtaw la, a ko kɛra bagama yɛrɛ de ye.

Dugudenw tun b'u ka seli ɲɛnajɛ de la, o de nana k'u bolo sukoya ye. Binkani in kɛra yɔrɔ min na ani Tera Dugu majan, Tchad sɔrasi ba kelen ni kɛmɛ fila ka daga b'o yɔrɔ in de la ka se ka jatigɛwale kɛlɛ Niger, Mali, ani Burkina faso dancɛw la "G5 Sahel" hokumu kɔnɔ.

Kunu yɛrɛ bɛ binkani in kɔ "G5 Sahel" sɔrasi dɔw de bila la ka taa Fantio dugu kɔnɔ ka se ka lakana sabati wa u bɛna to yen ka tile caman kɛ.

Laraweli fana bɛna boloda fɛ. San daminɛ ni sisan cɛ Niger jamana la, lakanabaliya barika bɛ ka boyan kata fɛ kɛrɛnkɛrɛna, binkani walew bɛ ka caya ka ɲɛsin duguden siwiliw de ma. Marisi kalo tile 21 mɔgɔ 141 de bɔnɛ na u nin na binkanin walew senfɛ Tahoua marala duguden ni saba kɔnɔ.