Ethiopie: kanbelenin dɔ ka fagali ko bɛ ka mɔgɔw dusu kasi

Cɛw ye ɲɔgɔn sɔrɔ kanbalenin min fagara su kunna, seerew ka fɔ la, lakandatigilamɔgɔw de y'a faga a kɛlen kɔ ka dankari waatigɛlɛn fɛɛrɛw la, Mekele Tigré. (Ja jira na dɔ).
Cɛw ye ɲɔgɔn sɔrɔ kanbalenin min fagara su kunna, seerew ka fɔ la, lakandatigilamɔgɔw de y'a faga a kɛlen kɔ ka dankari waatigɛlɛn fɛɛrɛw la, Mekele Tigré. (Ja jira na dɔ). AFP - EDUARDO SOTERAS

Oromiya mara lakanabagaw le y'a faga, ka  fagali jaa ta ka tila k'a cari. Kanbelenin in jalakilen don k'a ye mɔgɔfagala ye. 

Ganseli

Kanbelennin min fagara nin tɔgɔ Amanuel Wondimu, kalanden lo, a bi cɛmancɛkalanso ra. Oromiya mara lakanabagaw kɔnna k'a marifa siri a kaan na, ka yaala n'a ye Dembi dollo dugu kɔnɔ, kasɔrɔ kasɔrɔ ka marifa daa la a kan  ka ci ka faga a bangebagaw ɲaa na. O ye nin bɛɛ jaa ta ka cari.

Olu y'a jalaki ka bi tɔɔn dɔ kɔnɔ, min tɔgɔ ye "Armée de libération de Oromo'. Ethiopie marabaga do y'a yira k'a fɔ o tɔɔn nin ye diinɛdansagojɛnkulu ye. 

Jaa carinin kɔfɛ, mɔgɔ dɔw y'o ka nisɔngoya yira ka kaɲɛ ni wale nin ye. O ko Amanuel Wondimu fagara kasɔrɔ a ma kiiri. Mara nin lakanako ɲamɔgɔ  y'a yira kunnafonidilaw ra ko ko kanbelenin nin ka mɔgɔfaga sɛmɛntiyara. 

Adamadenw ka hakɛ lafasatɔn min bi Etiyopi, ale y'a yira k'a fɔ ko tiɲɛ ka kan ka fɔ nin koo kan. Tɔɔn nin ko, nin fagali nasugu bi se ka lannaya ban jamanadenw n'o ka marabagaw cɛ. kiiri lafasabagaw dɔ kɔni y'a yira ko Amanuel Wondimu fagabagaw nɔɔ bi se ka minɛ k'o ye fagali kɛ.