Mali jamana la, bɛnkan ma sɔrɔ jamana marabagaw ni UNTM cɛ

 Ni ye Mali forobabarakɛlaw ka bara ɲongiri dɔ ja ye
Ni ye Mali forobabarakɛlaw ka bara ɲongiri dɔ ja ye RFI/David Baché

Sigikafɔw jɔlen don UNTM ni marabagaw cɛ. An ka lasigi den Bamako  André TRAORE ba ɲafɔ an ye