Hakilifalenlajɛ min bɛ weele "Forum" de Bamako" o tako mugan ni kelennan bɛ daminɛ sini

Ni ye ''Forum de Bamako'' tako mugani kelennan  ja ye
Ni ye ''Forum de Bamako'' tako mugani kelennan ja ye © RFi MANDEKAN

Hakilifalenlajɛ min bɛ sigi Bamako san o san, n'a bɛ weele "Forum de Bamako".A lajɛ tako Mugan ni kelennan bɛ dabɔ  sini k'a kuncɛ Mai kalo tile 22, san 2021.