Burkina Faso, minisiri ɲamɔgɔ ye lajɛ dɔ kɛ ka kuma ka ta lakana kow kan

Ni ye Burkina Faso  marabaga jɛkulu ɲamɔgɔ ja de ye ( 2019)
Ni ye Burkina Faso marabaga jɛkulu ɲamɔgɔ ja de ye ( 2019) AFP - OLYMPIA DE MAISMONT

 Kunu, Burkina Faso minisiri ɲamɔgɔ , Christophe Dabiré ni wasadenw kumana ka taga jamana in ɲɛ taga kɔw kan.An k'a lasigiden  Ouagadougou, San Evariste Barro