Nigeria, ''Boko Haram" jatigɛwalekulu ɲamɔgɔ Abubakar Sheakau, jogilen don foo ka juguya

''Boko Haram" jatigɛwalekulu ɲamɔgɔ Abubakar Sheakau, jogilen don foo ka juguya. Ni ye Abubakar Sheakau ja de ye (2014)
''Boko Haram" jatigɛwalekulu ɲamɔgɔ Abubakar Sheakau, jogilen don foo ka juguya. Ni ye Abubakar Sheakau ja de ye (2014) AP - TEL

Kunnafoni dɔw y'o le yira bii alamisa mai ,kalo  tile mugan.O ka fɔ la, Boko Haram kɛlɛcɛkuntigi tun b'a fɛ k'a yɛrɛ faga yasa "Etat Islamique" kɛlɛcɛw kana u tigɛ da a kan.Kunnafoni minw dira hali sisan a koo kan, ɲɔgɔn sɔsɔ caman b'a la ,