Bénin jamana kuntigi, Patrice Talon y'a ka sarati filannan kalekandi kɛ

Bénin jamana kuntigi, Patrice Talon y'a ka sarati filannan kalekandi kɛ. Ni ya yɛrɛ ja ye a ka kalekandi kɛnɛ kan. 
(Porto-Novo, le 23 mai 2021)
Bénin jamana kuntigi, Patrice Talon y'a ka sarati filannan kalekandi kɛ. Ni ya yɛrɛ ja ye a ka kalekandi kɛnɛ kan. (Porto-Novo, le 23 mai 2021) © YANICK FOLLY/AFP

A kan ka san duru wɛrɛ kɛ jamana ɲamɔgɔyala.Patrice Talon y'i sinsin a kan ko  fosi te na to a le ka Bénin chariasumba sɔsɔ.