Mali la halisa kow cogoya ma famou kaɲɛ sɔlidasiw ka wale kɔ.

Minisiri ɲɛmɔgɔ Moctar Ouane ni donatɛmɛfanga ɲɛmɔgɔ dankan Assimi Goita
Minisiri ɲɛmɔgɔ Moctar Ouane ni donatɛmɛfanga ɲɛmɔgɔ dankan Assimi Goita AFP - MICHELE CATTANI

Kabini marabajɛkulu kura  bilala sɛnkan kunu, sɔlidasiw ye donatɛmɛfanga ɲɛmɔgɔ n'a ka marabajɛkulu ɲɛma bɛ jagoya lataga Kati u ka daga la. Boubacar Bocoum ye politiko dɔnbaga ye.  A b'a hakilina fɔ an ye ni ko kan an ka jɛ lamɛ.   A ɲiningalen tun bɛ SORY IBRAHIM fɛ.