Onu k'a lakanda bolofara bɛna ɲɔgɔnye kɛ wulada in na, ka kuma Mali kunkan kow kan.

Ni ye Onu ka lakana bolofara ka ɲɔgɔn ye dɔ ja de ye ni ye.
Ni ye Onu ka lakana bolofara ka ɲɔgɔn ye dɔ ja de ye ni ye. AP Photo/Mary Altaffer, File

Diɲɛ tɔnba lakanda  bolofara min ɲɛsinen don bɛn ni lakanda ma, n'a bɛ fɔ Faransi kan na "Conseil de sécurité des Nations unies" bɛna lajɛ kɛ bi wulada in na ka ɲɛsin Mali ma.