Ouganda, tagama ko minisiri mandimina bɛkaniwalɛ dɔ senfɛ

Ni ye ja kɔrɔ dɔ ye, bɛkani dɔ senfɛ
Ni ye ja kɔrɔ dɔ ye, bɛkani dɔ senfɛ NOORULLAH SHIRZADA / AFP

Cɛ in tɔgɔ ye Edward Katumba Wamala''.  Ouganda minisiri in tun bɛ tagala taama dɔ la, Kampala jamana in faaba kɔkɔduguyanfan nan.Ko to sira kan malfat tigi dɔw ye wili ci u la. Ouganda marabaga jɛkulu ka kuma lasela ka fɔ la.O senfɛ cɛ in denmuso n'a ka yɛrɛ lakanabaga fagala fana.Ni waati nina sɛgɛsɛgɛliw bɛ senna ka kɔw ɲɛ don.