Senegal kasoden lakodɔnnen dɔ boli la ka bɔ Dakar kasobon dɔ la

Ni ye Dakar kasobon dɔ don da ye
Ni ye Dakar kasobon dɔ don da ye RFI/Ndiassé SAMBE

Senegal kasoden lakodɔnnen dɔ n'a tɔgɔ ‘’Baye Modou Fall’’, a sii bɛ san 32 na.A boli la  ka bɔ Grand Yoff kasobon na n’o ye Dakar kin dɔ ye. O kɛra sibiridon-su ka dugucɛ kari la. Lakandatigilamɔgɔw kɔni bɛ sɛgɛsɛgɛliw la, yasa ka se ka cɛ in  yɔrɔ ye.