''Curly'' kundigi bɛ kɛ cogodi?

''Curly'' kundilan cogo JA  de ye ni ye
''Curly'' kundilan cogo JA de ye ni ye © RFi MANDEKAN/ Frederic GARAT

Diɲɛ bɛ yɛlɛma , hadamadenw taabolo fana bɛ yɛlɛma.An bɛ waati min na ten, muso caman y'u sen bɔ fɔlɔ  kundigicogo la.Sisan u donna kundigi suguya kuraw de la.Dɔw b'a yangaba bila u kun na, a tɔgɔ ye Afro.Muso dɔw fana donna ''Curly'' kundigi de la.

Ganseli

Curly bɛ dilan cogo di?

Fɛn juma de be don a la k'a dilan?

N'a b'a fɛ ka kundilancogo famuya aw ka Safi LUNA ka laseli lamɛn