Senegali jamana na, kalanko minisiriso baarakɛla dɔ gɛnna ka bɔ a ka baara

Ni ye kalandenw ja kɔrɔ dɔ ye
Ni ye kalandenw ja kɔrɔ dɔ ye SOPA Images/LightRocket via Gett - SOPA Images

Kalanko minisiriso baarakɛla  dɔ gɛnna ka bɔ a ka baara la k'o sababu kɛ, ko cɛ in ye anglais kiimɛli dɔ bila ka tɛmɛ ka se lakɔlidenw ma, minnu bɛ BAC dɔnniya sɛbɛ ɲinina.O kiimɛli in tun bɛ kuma Cɛ ni Cɛ ka kafoɲɔgɔnya walima muso ni muso ka kafoɲɔngɔnya de kan.