« Côte d'Ivoire » bɛn ko minisiri, ni « Laurent Gbagbo » ka politikitɔn ye ɲɔgonye dɔ kɛ

Côte d'Ivoire bin ko minisiri, ni Laurent Gbagbo ka politikitɔn ye ɲɔgon ye dɔ kɛ. O kɛnɛ ja de ye ni ye
Côte d'Ivoire bin ko minisiri, ni Laurent Gbagbo ka politikitɔn ye ɲɔgon ye dɔ kɛ. O kɛnɛ ja de ye ni ye © RFi MANDEKAN/ Muhamed Lameen

« Laurent GBAGBO » ka kan ka segi « Côte d'Ivoire », juin kalo tile tan ani wolonwula.Jamana marabagaw tun y’a fɔ k'ulu tun ma kunnafoni sɔrɔ cɛ in segini kan.Nin ko in kama ɲɔgɔnfamubaliya tun b'a fɛ ka don « Laurent GBAGBO » ka politikitɔn FPI cɛ.An ka Muhamed Lameen ka laseli lamɛn