Faransi kɛlɛbolo "Barkhanes" nana cogodi, a na ni bi cɛ, a sera ka mun de kɛ sahɛli jamanaw kɔnɔ?

Faransi ka  Barkhane kɛlɛcɛ dɔ, "mont Hombori" kɛrɛfɛ Mali la.
Faransi ka Barkhane kɛlɛcɛ dɔ, "mont Hombori" kɛrɛfɛ Mali la. © AFP/Daphné Benoît

Faransi jamana ɲɛmaa Emannuel Macron y'i dantigɛ kunu kafɔ ko yɛlɛmaba bɛna don Faransi kɛlɛbolo Barkhane ka baaraw la sahel jamanaw kɔnɔ. Barkhane yɛrɛ nana cogodi, wa a na don ni bi cɛ, a sera ka mun de kɛ sahɛli jamanaw kɔnɔ.

Ganseli

A bɛɛ daminɛna san 2012 de, waatimina Mali kɔrɔnyanfan na banbanci kɛlɛ wusulen don, jatigɛwalekɛlaw nana u sen don kow la. Gao, Tombouctou ani Kidal, u sera k'o mara saba bɛ minɛ. Nka u ma dan o ma jatigɛwalekɛla ninnu tilala ka ɲini k'u kunda jamana woroduguyanfan kan. O y'a sɔrɔ fangadafiri kɛra, donnatɛmɛfanga ɲɛmaaya tun bɛ Dioncounda Traore bolo.

Ale de ye weele bila Faransi kana dɛmɛ don Mali ma. Janvier kalo tile 11 san 2013 Faransi ka sɔrasiw sen cunna jamana in kɔnɔ ka jatigɛwalekɛlaw kunbɛn Konna Mali camacɛyanfan na.

O jatigɛwalekɛlɛ in de tɔgɔdara ko "opération serval". San kelen o kɔ, "serval" yɛlɛmana ka kɛ barkhane ye. Nka barkhanes, kɛlɛcɛ 5100 ulu bɛ jatigɛwale kɛlɛ sahɛli jamanaw bɛɛ de kɔnɔ, Mali kelen tɛ tuguni. San 8 kɔnɔ Barkhanes ka kɛlɛcɛ 51 de bɔnɛ na u nin na.

U sera ka Jatigɛwalekɛla caman faga, Juin kalo san 2020 Barkhanes ye Abdelmadek Droukdel, bɔnɛ a nin na, ale de tun ye Aqmi jatigɛwalekulu ɲɛmaaba ye.

Nka nin bɛɛ la Barkhanes, diɲɛtɔnba ka kɛlɛ bolo MINUSMA, ka fara G5 Sahel ka kɛlɛ bolo ni Mali ta kan, o si ma se ka bali lakana baliya ka wara ka se Mali camacɛyanfan, fɔ ka se a dafɛ jamanaw ma. Kɛrɛnkɛrɛn na Burkina ani Niger.