Mali : donnatɛmɛfanga marabajɛkulu kura y’a ka lajɛ fɔlɔ kɛ

Choguel Maïga, Mali donnatɛmɛfanga ɲɛmaa.
Choguel Maïga, Mali donnatɛmɛfanga ɲɛmaa. © AFP/Annie Risemberg

O senfɛ marabajɛkulu ɲɛmɔgɔ kura y’u ka marafanga tɛmɛ sira kumabaw da kɛnɛ kan. Lakanako ni ɲangilibaliya kɛlɛli ni forobacakɛdaw ka baaranafolo dɔgɔyali ani yɛlɛma kumaba wɛrɛw.