Jatigɛwalekɛwale kɛlɛ fɛɛrɛw Burkina Faso, laseli fila na

Burkina Faso sɔrasiw u ka lakanda dɔ senfɛ, jamana in kɔnɔ.
Burkina Faso sɔrasiw u ka lakanda dɔ senfɛ, jamana in kɔnɔ. © Issoufou Sanogo

Kabi jatikɛwalekɛlaw ye binkani daminɛ Burkina, jamana marabaaw ye waati gɛlɛ ni "couvre-feu" fɛɛrɛw bila senkan mara dɔw la. O kun ye ka se ka sebaya di sɔrasiw ma jatigɛwalekɛlaw kɛlɛli la. O Fɛɛrɛw bɛ senkan kabi san 2018 nka lakana tɛ ka basigi. 

Ganseli

Mai kalo tile 14 san 2019, Burkina Faso wasadenw ye sariya ta ka waati gɛlɛ fɛɛrɛw bila senkan mara dɔw kɔnɔ. O hokum kɔnɔ, "Couvre-feu" sigira. O kun ye ka dankari jatigɛwalew la. Ali bi o fɛɛrɛw bɛ mara 14 kɔnɔ, lakanabaliya ka jugu minnu na.

Nka o tɛ sera ka mɔnɛ bɔ. Juguw tɛ dɔn ka bɔ sigidaladenw na, o de ya gɛlɛya ye Daouda Kinda hakili la. Ale ye lakana ni jatigɛwalew dɔnbaga ye.

Daouda Kinda

Burkina jamana kɔnɔ, maa caman de y'u kanbɔ ka waati gɛlɛ in kɔn. Olu fɛ, a bɛ ka sigidaladenw yɛrɛ de labila jatigɛwalekɛlaw ye. Daouda Kinda fana fɛ fɛɛrɛ wɛrɛ de kan ka taa.

Arabadon tɛmɛnnen na, minisiriw ka laadala ɲɔgɔnye kɔnɔ, u ye latigɛ ta k'a ɲini wasadenw fɛ u ka sariya ta kokura sanko waatigɛlɛ fɛɛrɛw ka to senna halisa. Kabi san wɔrɔ sisan, jatigɛwalekɛlaw ye mɔgɔ wa 1400 ɲɔgɔn bɔnɛ u nin na Burkina.