Kunnafoni kɛnɛ kɛrɛnkɛrɛnnen ka ɲɛsin Laurent GBAGBO, Cote d'Ivoire jamanakuntigi kɔrɔ ka seginni ma

Laurent GBAGBO, Cote d'Ivoire jamanakuntigi kɔrɔ nanubaaw a Daloua, ka politigitɔn ka daga la.
Laurent GBAGBO, Cote d'Ivoire jamanakuntigi kɔrɔ nanubaaw a Daloua, ka politigitɔn ka daga la. © RFI Mandenkan / Kady KONE

San tan kɔ, Cote d'Ivoire jamana kokan, Laurent GBAGBO sera Abidjan bi wulada in na.

Ganseli

Côte d'ivoire jamanaɲɛmaa kɔrɔ Laurent Gbagbo ka seginni ɲanajɛw bɛ senna ni wati in na Abidjan ani jamana fan wɛrɛw la. A kɛlen kɔ ka san tan kɛ diɲɛ kirisoba CPI ka bolokan bi a seginna a ka so nisondiya kɔnɔ.

Sory Ibrahim b'an hakilijigi makan minnu kɛra sababu ye ka Gbagbo lase diɲɛ kirisoba la fo ka se a ka jalakiw bɛɛ wulila kabɔ a kan.

An ka lamɛn.

Hakilinajigi la makan minnu kɛra sababu ye ka Gbagbo lase diɲɛ kirisoba la fo ka se a ka jalakiw bɛɛ wulila kabɔ a kan

Côte d'ivoire jamana ɲɛmaa kɔrɔ Laurent Gbagbo ye san 10 de kɛ fanga la, ka ta san 2000 kan bila san 2010 na. O san 2010 de la jamana ɲɛmaakalata sera ka labɛn, Gbagbo n'a sinacɛ Alassane Ouattata ye ɲɔgɔn sɔrɔ o kalata tako filana na, nka ɲɔgɔn sɔsɔ nana dabɔ jabiw nɔfɛ, bɛ k'o ale de ye sebaya sɔrɔ.

O ɲɔgɔn sama-sama in de labana ka masiba wuli jamana in kɔnɔ. Mɔgɔ ba saba ni kɔ de bɔnɛ na u nin na kalo caman kɛlɛ kɔ. Avril kalo san 2011 Alassane Ouattara ka kɛlɛcɛw sera k'u tɛgɛda Laurent Gbagbo kan, Faransi ni diɲɛtɔnba ka kɛlɛbolo ka dɛmɛ ye.

Alassane Ouattara sigira fanga la, Laurent Gbagbo tagara a yɛrɛ sɔrɔ diɲɛ kirisoba CPI ɲɛma. San 10 a ka kiri bɛ senna ye, nka a tile kelen ma sɔn jalaki minnu dalen b'a kan ma.

Kasɔrɔ nin bɛ la Aout kalo san 2012 kulu min sigira côte d'ivoire jamana yɛrɛfɛ ka sɛgɛsɛgɛlikɛ kalata kɔfɛ makanw kan, ulu ka jateminɛnw  y'a jira kafɔ fagali walew kɛra fan fila bɛɛ fɛ.

Nka Mars kalo tile 31, diɲɛ kirisoba CPI ka kiritigɛlaw laban na ka Laurent Gbagbo lajɛya kabɔ jalaki bɛɛ la. Côte d'ivoire jamana ɲɛmaa Alassane Ouattara fana sɔnna a ka segin kana a faso kɔnɔ, tuma-yuma mana a yɛrɛ diya. O don de sera bi.