Burkina: jamanaɲɛmaa Rock Marc Kaboré ka jatigɛwalekɛlɛ fɛɛrɛw a ka jamana kɔnɔ

Burkina Faso sɔrasiw, jamana in fan dɔ la, "avril"  kalo tile 13, san 2018 (ja jira ta).
Burkina Faso sɔrasiw, jamana in fan dɔ la, "avril" kalo tile 13, san 2018 (ja jira ta). © ISSOUF SANOGO / AFP

Burkina jamanaɲɛmaa Rock Marc Kaboré ka fanga ta daminɛra fɔ kana se sisan ma, jatigɛwalekɛlaw bɛ ka bin jamana in kan. O y'a kɛ san 2019, caman farala sɔrasiw ka musakaw kan sanko u ka se ka jatigɛwalew kɛlɛ a ɲɛma.

Ganseli

Kabini jatigɛwalew daminɛra san 2015 Burkina, o kɛlɛli kɛra ninkan ko ye. O kɔsɔn musakaw minnu tun bɛ don ka kɔrɔ, sɔrasiw la, caman farala o kan.  Abdoulaye Tago b'o musakaw hakɛ fɔ an ye, ale ye sɔrɔko kunnafoli ye.  

Abdoulaye Tago

100 sarala 5 farala musakaw kan san tɛmɛninenw na. Nka a bɛ ka caya kɔsɔbɛ sabu la k'a ta san 2016 ka t'a bila san 2019 ma, lakanabolow ka muasakaw yɛlɛra fɔ ka se 140 ma 100 sarala. Sɔrasiw ka musakaw bɛna yɛlɛ tuma o tuma ni musaka sariyaw bɛna ta.

Misali la, a bɔra miliyari  323 ni kɔ ma ka yɛlɛ ka se miliyari 344 ni kɔ ma san 2019. O wariw bɛ kɛ ka kɛlɛkɛ minanw de san. Dɔw bɛ kɛ fana ka sɔrasiw ladiya u ka cɛsirila juguw kɛlɛli ni lakana baaraw la. O ma se ka jatigɛwalekɛlaw si latunu. O bɛ se ka famu cogodi, lakanakow dɔnbaga Daouda Kinda ka jaabi ye.

Ka fara o kan, jalaki bɛ da fana sɔrasi ɲɛmaaw kan k'u bɛ nafolo ŋanamuŋanamu.