Cote d'Ivoire: Laurent Gbagbo kanubaa minnu bɛ Daloa, olu fana y'a ka seginni ɲanamaya

Laurent Gbagbo kanubaaw, a ka seginni ɲanamayali la.
Laurent Gbagbo kanubaaw, a ka seginni ɲanamayali la. © RFI Mandenkan / Kady KONE

Côte d'Ivoire jamanakuntigi kɔrɔ Laurant Gbagbo seginni a ka jamana kɔnɔ, san 10 kɔfɛ.Daloakaw ye talikɛ cɛ in ka nali la, jasow de fɛ, kabini a sen da li jamana in pankurunso la, fɔ a se ni a ka politigitɔn daga la.An ka Daloakaw hakilinaw lamɛn, Laurent Gbagbo ka seginni kan.