"Guinée ni Sénégal" ka dancɛw dayɛlɛliko la, jigiyaw bɛ yen

Senegali jamanakuntigi Macky Sall (Numanfɛ)  ni Lagine ta Alpha Condé (Kininfɛ) CEDEAO ka lajɛ dɔ senfɛ. (Ja jirata)
Senegali jamanakuntigi Macky Sall (Numanfɛ) ni Lagine ta Alpha Condé (Kininfɛ) CEDEAO ka lajɛ dɔ senfɛ. (Ja jirata) AFP - SIA KAMBOU

Guinée ni Sénégal ka dancɛ min tun datuguna kabi salon septembre kalo la, jigiya bɛ yen bi k’o bɛna yɛlɛ kokura ye. O jigiya sɔrɔla bolonɔbilasɛbɛn dɔ fɛ jamana fila ninnu ni ɲɔgɔn cɛ dɔkɔkun furancɛ tɛmɛnen in na. "Guinée ni Sénégal" kanako minisiri filaw de y’u bolonɔ bila lakana sɛbɛn dɔ la wasa nin ka se ka kɛ.

Ganseli

"La Guinée ni Sénégal " bɛnna min kan lakanako sira fɛ wasa u ka dancɛ ninnu ka yɛlɛn, jamana fila ninnu marabagaw yɛrɛ de b’o dɔn. Ani mɔgɔ minnu kɛra u cɛ-sirataamabagaw ye, n’o tun ye Ghana jamanakuntigi Nana Akufo Ado ni Gambie ta Adama Barow ye.

Nin lakana bɛnkan in de tun ɲininen don La Guinée marabagaw fɛ kabi san 2020 kalataw ɲɛkɔrɔ, u kɛlen k’u ka dancɛw tugun ni Sénégal ni Guinée Bissau ni Sierra Leone ye. Kun min tun fɔra o dancɛ tugun la, o tun ye lakana baliya de ye. O tun kɛra sababu ye ka gɛlɛyaba don sani feere la Sénégal ni la Guinée cɛ.

Sénégal kaw ka dumunifɛn kɛnɛ ko tun gɛlɛyara bawo olu caman bɛ bɔ La Guinée de. La Guinée kaw fana ka feerefɛnw caman tinɲɛna bawo olu sanbaga fanba tun bɛ Sénégal de.

Ni bɛnkan sɔrɔla sisan, fo sani feere bɛna se ka kuraya, o kɛlen don ninsɔndiyako ye Labé molimafɛntigiw ka lafasatɔn ɲɛmɔgɔ Mamadou Tanou Nadhel DIALLO ye. Bawo ko dancɛw tun tuguna k’olu ka mɔbili minnu to Sénégal, ko tɔ tɛna sɔrɔ olu la bilen. 

Nka Lakana bɛnkan in ma bɛn Guinée Bissau jamanakuntigi ma. Umaro Sissoko Embalo k’ale tɛna jɛn n’a ye La Guinée ka bɛnkan wajibiya olu ka. Cɛ in damakasi CEDEAO jamanakuntigi yɛrɛ ye nin ko la, k’u ka fɔ Alpha CONDE ɲɛna k’a yamaruyalen tɛ CEDEAO sariyaw fɛ k’a ka dancɛw tugun jamana tɔw la cogo min kadi a ye.

Hakililajigin na, La Guinée tun y’a ni Sierra Leone de fɔlɔ ka dancɛw yɛlɛn, Sénégal ta dalen filɛ o kan. A tɛ ye Guinée Bissau min ye, o ɲɛmɔgɔ dɔnnen don k’o ye Guinée fangasina Cellou Dalein Diallo teri ye.