Cote d'Ivoire: jɔn yɛrɛ de ye Guillaume Kibafori SORO ye?

Guillaume Soro, Cote d'Ivoire marabajɛkulu ni wasabulon ɲɛmaa kɔrɔ. (Ja jirata).
Guillaume Soro, Cote d'Ivoire marabajɛkulu ni wasabulon ɲɛmaa kɔrɔ. (Ja jirata). Sia KAMBOU / AFP

A ɲangili kɔ san 20 kaso la, Guillaume Soro ɲangila kokura bi Côte-d'Ivoire kiriso fɛ ka y'a ɲini ka jamana ɲagami. Cɛ in tun ye baarakɛ ni jamanaɲɛmaa Alassane Ouattara ye kasɔrɔ kana a kɔdon o ka baaraɲɔgɔnya la. O de kɔ jalakiw dara a kan. 

Ganseli

A si bɛ san 49 na ɲinan, Guillaume Kibafori SORO ye politiki kow daminɛ kabi sanfɛ kalanso "Université" la. Yen a kɛra Cote d'Ivoire sanfɛkalandenw ka tɔn "FESCI" ɲɛmaa ye. 

Robert Gué ka donnatɛmɛfanga kɔnɔ, Guillaume Soro farala Alassane Ouattara kan, kabi ni marabaaw tun y'ale bali ka kɛ cɛbɔ ye san 2000 jamanaɲɛmaakalata la.

Guillaume Soro kɛra banbaaciw ka kumalasela ye, ka sɔrɔ kana kɛ u ka politiki bolofara "MPCI" ɲɛmaa ye.

O banbagaci kulu de tun y'a ɲini ka Laurent Gbagbo ka fanga dafiri. Kumaɲɔgɔnyaw senfɛ marabaajɛkulu dɔ sigira sanko ka bɛn sinsin. O hokumu kɔnɔ, Guillaume Soro kɛra kumaɲɔgɔnya minisiri ye san 2003, ka tila ka marabaajɛkulu ɲɛmaya sɔrɔ san 2007.

Guillaume Soro kɛra Alassane Ouattara ka marabaajɛkulu ɲɛmaa fɔlɔ ye san 2011. O san yɛlɛma, Cote d'Ivoire wasadenw y'a sugandi k'a kɛ u ɲɛmaa ye fɔ ka taa bila san 2017.

O san kelen na, sɔrasiw ka murutili dɔ senfɛ, Alassane Ouattara masurunya mɔgɔ dɔw ye Guillaume Soro jalaki k'a nɔ bɛ o waleyaw la. 

Fɔɲɔgɔn kow kama, a ye baara bila ka bɔ wasabulon ɲɛmaya la. O kɔ, a y'a sen bɔ fana Alassane Ouattara ka politikitɔn na, ka taa a yɛrɛ ka tɔn "GPS" sigi. A ka kirikow daminɛra kabi o wagati.