Nigeria: binkanikɛlaw ye kalanden 165 jagoya minnɛ Kaduga dugu la

Nigeria: binkanikɛlaw ye kalanden 165 jagoya minnɛ Kaduga dugu la
Nigeria: binkanikɛlaw ye kalanden 165 jagoya minnɛ Kaduga dugu la AFP

Nigéria jamana na binkanikɛlaw ye kalanden 165 kaduna dugu ra ntɛnɛlon su. Kabi karilon, mɔgɔ jagoya minnɛli  ani fagali cayara  Nigéria sahelyanfan nan. 

Ganseli

Kalan faa  dɔ ka fɔ ra malfattigiw ye kogo taa ka don kalanden  ninnu kan, ka o to sunɔgɔ ra siyɔrɔ min  bilara o bolokɔrɔ kalanso ra ni abe fɔ a man ''Internat''. Binkanikɛlaw ye mɔgɔ 140 minnɛ ka taga ni o ye nka 25 sera ka boli.

Ni ye a siɛngo  sabanna  lo ye binkani sugu in  ka kɛ Kaduna lɔgɔkun furancɛ in na.

Malfatigi  lakodon  baliw bi mɔgɔw minnɛ ka o balimaw wajibiya o ka nin sɔngɔ sara. Karilon,  o ye dɔgɔtɔrɔso dɔ ka baara kɛla sengin minnɛ policiw ka fɔ ra. Nka sere dɔ ko mɔgɔ 15 lo minɛ nan wa dɔgɔtɔrɔ muso fila ani o ka denŋɛniw bi o cɛma.

Kaduna dugu ka lakanda ŋɛma dɔ ko kari lon wuladafɛ malfatigiw ye mɔgɔ wolowila  faga kaduna dafɛ duguw ra. Ni ye binkani sugu kura ye mɔgɔ jugu ninnu fɛ.

O bi cɛmancɛ kalandenw ani sanfɛ kalandenw diagoya minnɛ ka segin k' o labila  u nisɔngɔ minnɛlen kɔ. kabi decembre kalo  ra o ye kalanden 1000 lo minnɛ. Wa o dɔ minnɛlen lo o fɛ halibi.