La Guinée jamanan dɔ farala nɛgɛjuru weelelen wusugu songɔn kan

Ni ye La Guinée jamana ka jɔnjɔn ye
Ni ye La Guinée jamana ka jɔnjɔn ye © RFI

Ni ya tile dama dama ni ye ko nɛgɛjuru baarakɛlaw tun ba fɛ ka baara ɲɔngiri. Bawo la Guinée marabagaw ye dɔ fara nɛgɛjuru wusugu songɔn kan .O kama olugu ye dɔ fara nɛgɛjuru weeleli songɔn kan. Nga kabi o kela jamanaden tɛ weeleliw kɛla tuguni. An ye Fanta CONDE ka laseli lamɛn  ka bɔ Conakry.