Tunisie, Coronabana bɛ ka cari ka taa fɛ

Ni ye Tunisie jamanaden dɔw ja de ye nudatugunna bɛ u da la
Ni ye Tunisie jamanaden dɔw ja de ye nudatugunna bɛ u da la AFP Photos/Fethi Belaid

Faransi marabaaw ye latigɛ ta ka Tunisie jamana  bila, jamana mugan ɲɔgɔn wɛrɛ cɛla, minnu ka mɔgɔw yamaruyalen tɛ k’a don Faransi ni kɛnɛyako fɛɛrɛ kɛrɛnnen dɔw ma labato.Wa u ye layidu taa k’u bɛna Tunisie dɛmɛ ni bolosifuraw ye.