Mali la, sɛgɛsɛgɛliw bɛ senna ka don mɔgɔ miw tun b'a fɛ ka muru turu Assimi GOITA la ye jɔn ye

Mali la, sɛgɛsɛgɛliw bɛ senna ka don mɔgɔ miw tun b'a fɛ ka muru turu Assimi GOITA la ye jɔn ye
Mali la, sɛgɛsɛgɛliw bɛ senna ka don mɔgɔ miw tun b'a fɛ ka muru turu Assimi GOITA la ye jɔn ye Malick Konate AFP

Donnatɛmɛfanga ɲɛmaa Assimi GOITA nin kisiri saya ma kunu ka to Bamako misiriba la, yen min cɛ murutigi dɔ y'a laɲini ka bin a kan.Wale in kɛbaga yɛrɛ bɛ bolola nin waati in na, jamana ka lakandatigilamɔgɔw bolo.Nin waati in na Sɛgɛsɛgɛliw bɛ senna a ko kan.