Cɛ murutigi min tun y'a ɲini ka bin Assimi GOITA kan, ɲinigaliw cayalen don a ka saya sababu kan.

Cɛ murutigi min tun y'a ɲini ka bin Assimi GOITA kan, ɲinigaliw cayalen don a ka saya sababu kan.
Cɛ murutigi min tun y'a ɲini ka bin Assimi GOITA kan, ɲinigaliw cayalen don a ka saya sababu kan. EMMANUEL DAOU AFP

Cɛ murutigi min tun y'a ɲini ka bin Mali donnatɛmɛfanga ɲɛmaa Assimi GOITA kan, ka saya kunnfoni dilen kɔ kunu, nin waati in na ɲinigaliw cayalen don a ka saya sababu jɔnjɔn kan.O waati kelen fana na, adamadenw ka hakɛ labatobagaw bɛ kankari gɛlɛndaw la jamana marabaaw yɔrɔ a ko kan.