Mali la, kunnafonidila Birama TOURE ka tunuli ko la, jalaki benna ''Général'' Moussa DIAWARA kan

Kunnafonidila Birama TOURE ja de ye nin ye
Kunnafonidila Birama TOURE ja de ye nin ye © RSF

Mali la, kunnafonidila Birama TOURE ka tunuli ko la, ''gendarme'' ye  jalaki ben ''Général'' Moussa DIAWARA kan, ale min tun ye sɔrasiw ka gundolakunnafoniw cɛkɛda ɲamɔgɔba ye. A jalakilen bɛ  K'a bɛ dɔ dɔn Le Sphinx kunnafondila, Birama TOURE ka minɛni na. Umaru YERO