Bɛnbaliya bɛ Laurent GBAGBO ni Pascal Affi N’GUESSAN cɛ

 Laurent Gbagbo Pascal Affi N’Guessan ja
Laurent Gbagbo Pascal Affi N’Guessan ja Reuters

Laurent Gbagbo seginna so, nka o n'a ta bɛ, bɛnbaliya min tun bɛ FPI politikitɔn bolofaraw ni ɲɔgɔncɛ kabini san dama don, o ma ɲɛnɛbɔ alisa. Politigitɔn in bolofara min ɲɛsinnen don sariya kow ma, n’o ɲɛmɔgɔ ye Pascal Affi N’Guessan ye, ale y'a ka ninsɔngoya jira ka ɲɛsin Laurent Gbagbo tabolow ma.Mohamed Lamine bɛ ɲɛfɔli kɛ an ye ko in kan