Burkina Faso, Hung Fabrice Zango kɛra farikoloɲanajɛla fɔlɔ ye ka jaala sɔrɔ Jeux Olympiques la

Farigoloɲanagɛla Fabrice Zango, ja
Farigoloɲanagɛla Fabrice Zango, ja REUTERS - DYLAN MARTINEZ

Bi Farafinna jamanaw na, Burkina Faso de ka tariku fɔlɔ Jeux Olympiques la, bɔra ka sɛbɛn Hung Fabrice Zango fɛ n'a ka panni zira jaala sɔrɔli ye. Burkina Faso tun ma deli ka jaala sɔrɔ Jeux Olympiques kɛnɛ kan fɔlɔ, nka ali ni jamana in den tun ka laɲini ye ka sanu jaala yɛrɛ de sɔrɔ a ka jamana ye. Nka cɛ in de kɔni kɛra bi mɔgɔ fɔlɔ ye, ka Burkina Faso fara diɲɛ farikoloɲanajɛ ɲɔgɔnkunbɛnba in jamana jaala tigiw kan.An ka jɛ ka Hung Fabrice Zango yɛrɛ lamɛn a ka jaala sɔrɔ in kɔ

Ganseli

 Hung Fabrice Zango tun ɲinigalen bɛ PRON Olivier de fɛ, Seydou Aboubacar ye kumakanw bayɛlɛma an ye